Regulamin

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm., PC Sp. z o.o. (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin e-usługi CAMCARDER (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych usług drogą elektroniczną. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego uprawnień należy zmiana treści Regulaminu.

Definicje:

 • Operator - PC Sp. z o.o., 60-259 Poznań Ul. Chociszewskiego 48 A/3, NIP 779-241-48-95, KRS 0000470377.
 • Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych lub podmiot gospodarczy.
 • System - aplikacja mobilna o nazwie CAMCARDER, działająca we współpracy z systemem webowym, pozwalająca na wykonywanie usług płatniczych w oparciu o dane karty użytkownika przechowywane w pamięci systemu / aplikacji mobilnej CAMCARDER.
 • Karta / karta płatnicza – instrument płatniczy wydany przez bank pod auspicjami organizacji płatniczych, którego uprawnionym posiadaczem jest Użytkownik, za pomocą którego możliwe jest przeprowadzanie transakcji płatniczych w sieci Internet.
 • Rejestracja - założenie konta użytkownika, powiązanego z urządzeniem mobilnym oraz jego aktywacja.
 • Autoryzacja – zgoda użytkownika na wklejenie w formularz płatności kartą - danych karty zapisanej w systemie / aplikacji mobilnej.
 • Płatność – transfer środków pieniężnych dokonywany za pośrednictwem banku użytkownika / odbiorcy płatności z całkowitym pominięciem operatora CAMCARDER.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczenie usług na rzecz użytkownika indywidualnego ma charakter nieodpłatny. W przypadku kont biznesowych (Premium) pobierana jest opłata abonamentowa zgodna z tabelą na stronie www.camcarder.pl.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania transakcji przy użyciu systemu.
 3. Z systemu CAMCARDER mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy kont Personal i Premium. Użytkownik rejestruje się pod adresem www.panel.camcarder.pl.
  Dane niezbędne do rejestracji to Login, E-mail, Hasło, IMEI urządzenia na którym jest zainstalowana usługa.
 4. Użytkownik systemu jest identyfikowany poprzez stronę internetową e-usługi jak i aplikację mobilną, w oparciu o login lub indywidualną nazwę urządzenia mobilnego (IMEI).

§ 2
KORZYSTANIE Z USŁUGI

 1. Aby rozpocząć korzystanie z usługi, użytkownik indywidualny pobiera aplikację ze sklepu Google Play / App Store. Następnie przechodzi proces autoryzacji poprzez panel webowy. Po zakończeniu autoryzacji / opcjonalnej konfiguracji może rozpocząć korzystanie z CAMCARDER. W przypadku kont Premium, użytkownik dokonuje zakupu abonamentu poprzez dostępne metody płatności. Następnie konfiguruje konto, przypisuje adres URL pod którym będzie uruchomiona usługa i generuje kod Java Script do wklejenia - uruchomienia usługi w ramach strony, serwisu, portalu, aplikacji mobilnej do której ma prawa / jest jej właścicielem.
 2. Niemożliwe jest korzystanie z wielu kont w oparciu o te same dane karty płatniczej / kredytowej. Unikalny numer karty powinien być przyporządkowany do jednego konta.
 3. Użytkownik konta Premium może mieć wiele kont dla wielu swoich usług, jednak nigdy dla tej samej.
 4. Użytkownik samodzielnie określa PIN do potwierdzania wklejenia danych karty. PIN ten jest przechowywany w aplikacji oraz systemie wraz z innymi danymi użytkownika.
 5. Użytkownik skanując kartę zapisuje jej dane - bez numeru CVV / CVC w systemie (nigdy o to nie pyta). W każdej chwili dane karty mogą być edytowane, zablokowane, usunięte.
 6. Aplikacja CAMCARDER po uruchomieniu działa jako oddzielny proces w tle urządzenia, stąd każde jej wywołanie i pobranie danych karty następuje natychmiast.
 7. Po wejściu na stronę czy sklep internetowy który wykorzystuje usługę CAMCARDER, użytkownik wciska przycisk "płacę z camcarder", następnie powinien otworzyć się formularz z prośbą o podanie nazwy użytkownika / opcjonalnie PIN. Po prawidłowym wpisaniu - dane użytkownika są automatycznie wklejone w formularz. Dalszy proces płatności jest zależny od operatorów płatności / banków z pominięciem CAMCARDER. Po prawidłowym skonfigurowaniu, usługa pozwala również na szybkie wklejanie danych karty - przechowywanych w pamięci urządzenia. Należy zaznaczyć iż system umożliwia określenie kart "domyślnych" z poziomu menedżera kart w panelu zarządzania usługą.
 8. Aplikacja posiada zabezpieczenia na wypadek przechwycenia wpisywanych danych przez osoby trzecie, oraz liczne zabezpieczenia oparte o standardy i regulacje prawne dotyczące przechowywania danych kart płatniczych / debetowych / kredytowych.
 9. Aby uzyskać informacje na temat stanu usług / historii działań, użytkownik indywidualny powinien zalogować się na konto webowe pod adresem: panel.camcarder.pl
 10. Użytkownik konta Premium po zalogowaniu na swoje konto otrzymuje szczegółowe informacje i statystyki na temat funkcjonowania usługi w obrębie jego stron, serwisów, aplikacji mobilnych.
 11. Użytkownik zanim dokona procesu zeskanowania karty aplikacją, powinien dokonać weryfikacji karty płatniczej, która polega na sprawdzeniu:
  • czy wytłoczone na karcie płatniczej litery i cyfry, które powinny być umieszczone w jednej linii, nie są przemieszczone względem siebie;
  • czy karta płatnicza nie jest uszkodzona, pęknięta, przecięta, złamana, nieczytelna, podrapana;
 12. Użytkownik może wyrejestrować się z systemu przez wybranie odpowiedniej opcji w panelu zarządzania CAMCARDER.
 13. Użytkownik w każdej chwili może usunąć dane karty zarówno z systemu jak i aplikacji mobilnej. Dane są usuwane całościowo i nie są przechowywane w żadnej formie w CAMCARDER.
 14. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom swojego urządzenia mobilnego z aktywną usługą CAMCARDER. W przypadku stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, należy niezwłocznie zablokować funkcjonowanie usługi mobilnej w panelu zarządzania.
 15. Rozwiązywanie umowy o świadczenie usług wymienionych w niniejszym regulaminie pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem skutkujące zakończeniem i brakiem możliwości korzystania z tych usług, następuje w wyniku:
  • Wyrejestrowania i likwidacji konta użytkownika;
  • Naruszenia istotnych postanowień regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień regulaminu;
 16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez użytkownika z usług w sposób sprzeczny z regulaminem.

§ 3
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem zbioru danych osobowych użytkowników zarejestrowanych w systemie CAMCARDER jest PC Sp. z o.o. - Operator usługi.
 2. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych swoich danych osobowych przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi CAMCARDER;
  • wyraża zgodę na przekazywanie danych niezbędnych do realizacji usługi partnerom Operatora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), jak również ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr. 144 poz. 1204 ze zm.)
 4. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych każda osoba powierzająca administratorowi swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez w celu należytego wykonania usług opisanych w niniejszym regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie komunikatów informacyjnych i technicznych niezbędnych do realizacji usług przez CAMCARDER.

§ 4
REKLAMACJE

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 2. Jeśli użytkownik stwierdza nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi zobowiązuje się zgłosić ten fakt Operatorowi. Stwierdzone nieprawidłowości należy przesłać / zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia ich nieprawidłowości.
 3. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie przez Operatora usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Operator rozpatruje zgłoszone reklamacje niezwłocznie po ich wpływie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania.
 5. Reklamację należy zgłaszać w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres kontakt@camcarder.pl.
 6. Odpowiedzi na złożoną reklamację operator udziela drogą mailową na adres nadawcy reklamacji.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługa CAMCARDER zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, bazy danych, pliki aplikacji nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usługi wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 2. Operator ze względu na możliwość naruszenia interesów osób trzecich zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach możliwość odmowy założenia i aktywacji konta. Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w wyniku działania, czy nie działania systemu z przyczyn niezależnych.
 5. W przypadku nieopłacenia w terminie abonamentu konta Premium, użytkownik jest informowany o zablokowaniu konta za pomocą wiadomości e-mailowej przed jego dokonaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po dokonaniu blokady.
 6. Użytkownik konta Premium może wypowiedzieć umowę w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Warunkiem usunięcia konta jest brak płatności w opłatach abonamentowych w tym ewentualnych zaległości / odsetek ustawowych naliczonych w przypadku zwłoki w płatności.
 7. Operator nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi czynności prawnych, które użytkownicy CAMCARDER podejmują między sobą.
 8. Użytkownik, z chwilą Rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 9. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.02.2015r. W przypadku jakichkolwiek zmian w jego treści użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie na łamach strony www.camcarder.pl.
 10. Wszelkie spory wynikające z umowy strony będą starały się rozwiązać w drodze porozumienia. W przypadku gdy porozumienie nie będzie możliwe, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu.

Masz pytania, zadzwoń lub napisz

KontaktPC Sp. z o. o. | 60-259 POZNAŃ CHOCISZEWSKIEGO 48 A/3

Tel. +48 (22) 295 41 00 | kontakt@camcarder.pl | www.camcarder.pl